UARU

Версія для друку 8 жовтня 2018

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ ДНІПРА

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ ДНІПРА

75 років відділяє нас від початку створення леген¬да¬рного Букринського плац¬дарму в ході Другої світо¬вої війни. Але чим далі від¬хо¬дять в історію ті буремні дні 1943 року, тим зриміше постає перед нами немер-кнучий подвиг, героїзм і тра¬гедія воїнів-визволи¬те¬лів рідної Землі, тисячі і ти¬сячі яких полягли на схилах Дніпра або були поховані у його водах.


Хроніка тих подій свід­чить, що після битви на Курській дузі ворог відко­тився до Дніпра з надією на перепочинок, маючи за ме­ту створити  на його пра­во­му березі  неприступну лі­нію оборони. Перед насту­паючими ж радянськими військами було поставлено завдання подолати цю во­дну перешкоду з ходу і не дати можливості против­нику закріпитись тут. Отож у ніч з 22 на 23 вересня, за допомоги партизанського з'єднання І.К. Приймака та підтримки місцевого насе­лення, передові частини 3-ї гвардійської танкової армії та 40-ї армії, викорис­то­ву­ючи човни, плоти, порожні металеві бочки та інші під­ручні засоби для пере­прави, під шаленим воро­жим вогнем починають форсувати  ріку.

Ціною ней­мовірних жертв герої Бук­ринського плацдарму, який на 30 ве­ресня  простягався в  до­в­жи­ну на 11 і вглиб на 6 кі­лометрів по лінії Балико-Щу­­чинка-Ходорів-Ве­ли­кий і Малий Букрин-Тра­хте­мирів, відтягуючи на себе впродовж  45 днів без­перервних боїв  значні сили ворога (6 танкових і 4 ме­ханізовані дивізії), дали можливість нашим війсь­кам успішно підготуватись до наступу з Лютізького  плацдарму і в лічені дні зві­льнити  Київ…

Геннадій Ляхов розповів, що з нагоди 75-річчя початку битви за Дніпро на тери­то­рії Націо­нального музею-меморі­ального комплексу "Бук­ринський плацдарм", що у Балико-Щучинці Кагар­ли­цького району, відбулося обласне урочисте дійство  по вшануванню  визволи­телів  Вітчизни. Як данина світлій па­м'яті полеглих в боях на Букринському плац­дармі, до меморіалу Слави лягли квіти від обл­держад­мініс­трації, де­пу­та­тів обласної ради, обла­сної організації  ради вете­ранів України, делегації Київської обласної організації ТСО України, деле­га­цій Миро­нів­ського та Ка­га­рли­цького районів і м. Ржи­ще­ва,  учас­ників  бо­йо­вих дій різних по­колінь та пред­ста­вників гро­мадсь­кості. Нас­то­ятель Михайлів­ського храму с. Уля­ники прото­іє­рей Віталій провів помина­льну пана­хиду по загиблих. Піднесено про­зву­чав Дер­жавний гімн у виконанні вій­­ськового ду­хового орке­стру, пролунали залпи са­люту.

Звертаючись до присут­ніх, голова Київської обл­держадміністрації Олек­сандр Горган, депутат Ки­їв­ської обласної ради Руслан Кузьменко, голова Київської  обласної організації ради ветеранів України Микола Томашов наголошували, що слава, якою вкрили себе солдати Великої Перемо­ги, безпосередньо учасники боїв на Букринському плац­дармі, житиме вічно. Адже завдяки масовій самопо­же­ртві бійців - представ­ників різних національно­с­тей - саме звідси, з Бук­рин­сь­кого плацдарму, почало­ся визволення Правобе­ре­жної України. Тільки на цій невеличкій ділянці фронту  в братських моги­лах по вій­ні серед тисяч загиблих по­коїться прах понад  30  вої­нів, удостоє­них високого звання  Героя Радянського Союзу.

Пошу­ківці, з якими завжди в тісному контакті голова районної організації ТСО України, -директор Миронівського СТК Петро Миколайович Кочерга і понині знаходять в місцях кро­во­пролитних бо­їв  останки по­леглих, на жаль, безіме­н­них солдат. Але пам'ять  про них нетлі­нна. Подвиг старших поко­лінь — взі­рець для сьогод­нішніх за­хисників України, які муж­ньо відстоюють її терито­ріальну цілісність і суве­ренітет на східних ру­бежах нашої держави.

Зворушили серця при­сут­ніх патріотичними пісня­ми місцеві аматори сцени. А потім був поминальний обід, спогади вете­ранів  Другої  світової, яких в усій окрузі залишились вже одиниці, ділились вра­женнями від перебування на цій священній землі, гу­сто политій кров'ю героїв Дні­пра, учасники ниніш­ньо­го дійства.

Вічна пам’ять Героям!


Повернутися до списку

ТСО УКРАЇНИ
Товариство сприяння оборонi України
© 2007–2010 Всi права захищенi.
м Київ, проспект Перемоги 52/2
тел./ факс: (044) 456-80-11
Форма зворотнього зв'язку