UARU

Главная \ Членcтво у ТСОУ

Членство у ТСО України

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

            3.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років,  визнають Статут Товариства, поділяють його мету і завдання, добровільно виявили бажання вступити до Товариства, активно сприяють виконанню статутних завдань, беруть участь у його діяльності, сплачують членські внески та відповідають вимогам законодавства України щодо членства у громадському об’єднанні.

            3.2. Прийом у члени Товариства проводиться на підставі особистої письмової заяви фізичної особи, в якій вона підтверджує зобов’язання виконувати Статут і надає згоду на використання та обробку персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством.

            3.3. Членство в Товаристві є добровільним та індивідуальним.

            3.4. Рішення про прийом у члени Товариства або про відмову приймається Відокремленим підрозділом Товариства районного рівня у місячний строк з моменту подання відповідної заяви. 

            3.5. Після прийняття рішень про прийом нових членів голова Відокремленого підрозділу Товариства районного рівня щорічно надає звіт за встановленою Радою Правління Товариства формою до Відокремленого підрозділу Товариства обласного рівня, в залежності від підпорядкування.

            3.6. Ведення первинного обліку членів Товариства здійснюється Відокремленими підрозділами Товариства районного рівня, яким надано право прийому членів Товариства.

            3.7. Рішення про відмову у прийомі до Товариства може бути оскаржене в порядку, передбаченому цим Статутом.

            3.8. Члени Товариства мають право:

            а) брати участь у статутній діяльності та заходах Товариства;

б) обирати і бути обраними до керівних органів;

в) брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані;

г) висловлювати свою думку щодо кандидатур, які пропонуються для обрання до керівних органів Товариства;

ґ) звертатися із заявами до керівних органів Товариства і вимагати відповіді по суті;

д) добровільно припиняти членство в Товаристві;

е) першочергове право навчатися у навчальних організаціях Товариства, на курсах, в гуртках і клубах; користуватися спортивним обладнанням та інвентарем; брати участь у змаганнях, конкурсах, виставках та інших заходах;

є) об’єднуватись в групи членів Товариства.

            3.9. Члени Товариства зобов'язані:

а) виконувати вимоги цього Статуту та рішення керівних органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції;

б) всебічно готувати себе до праці й захисту України;

в) подавати приклад у дотриманні законності і норм суспільної моралі;

г) брати активну участь у виконанні рішень керівних органів Товариства, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду мети і завдань Товариства, всебічно сприяти зміцненню його авторитету;

ґ) сплачувати членські внески.

            3.10. За активну участь у діяльності Товариства, високі навчальні, спортивні та інші досягнення членам Товариства можуть надаватися такі види заохочень: оголошення подяки, занесення до Книги Пошани Товариства, нагородження грамотами, дипломами і знаками Товариства, призами, пам’ятними подарунками, грошовими преміями, представлення до присвоєння почесних звань і нагородження державними відзнаками.

            3.11. Членство в Товаристві несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушення прав людини, пропаганду війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та підрив авторитету Товариства.

3.12. Членство в Товаристві припиняється у випадках:

а) добровільного припинення членства в Товаристві;

б) виключення з членів Товариства;

в) автоматичного припинення членства в Товаристві.

            3.13. Добровільне припинення членства в Товаристві здійснюється шляхом подання письмової заяви до Відокремленого підрозділу Товариства районного рівня. Датою припинення членства є дата подання заяви.

Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у випадку смерті особи, визнання особи недієздатною у встановленому законодавством порядку, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Товариства, пов’язаного із позбавленням волі.

            3.14. Член Товариства може бути виключений з Товариства рішенням Ради Правління Відокремленого підрозділу Товариства районного рівня або керівним органом вищого рівня Товариства за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

а) порушення Статуту, а також систематичне невиконання рішень керівних органів Товариства, прийнятих в межах їх компетенції;

б) неучасть у діяльності Товариства;

в) поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Товариства або його членів;

г) несплати членських внесків;

ґ) виявлення невідповідності особи вимогам щодо членства в Товаристві.

            3.15. Рішення про виключення з Товариства може бути оскаржене в порядку, передбаченому цим Статутом для оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівних органів Товариства та/або в суді.

            3.16. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи інших договорів. В разі припинення членства в Товаристві членські, вступні та добровільні внески та пожертви не повертаються.

            3.17. Рішення про припинення членства члена Товариства, який обіймає будь-яку виборну посаду, приймає Рада Правління Товариства за поданням Відокремленого підрозділу районного рівня, який приймав рішення про прийняття відповідної особи у члени Товариства. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на будь-яких виборних посадах Товариства та у  складі будь-якого виборного органу Товариства.

ТСО УКРАЇНИ
Товариство сприяння оборонi України
© 2007–2010 Всi права захищенi.
м Київ, проспект Перемоги 52/2
тел./ факс: (044) 456-80-11
Форма зворотнього зв'язку